Vedtægter

for

Tranum Borgerforening

                                                                                                

 §1

Foreningens formål er på bedste måde at varetage medlemmernes og byens interesser 

§2

Dette formål søges opnået ved afholdelse af møder for foreningens medlemmer på belærende og oplysende måde, ved at være talerør for medlemmernes interesser overfor myndighederne, samt ved selskabeligt samvær ved passende lejligheder og sidst, men ikke mindst, skal foreningen drage omsorg for, at forskønnende foranstaltninger bliver gennemført, når der er økonomisk basis herfor. 

§3

I foreningen kan optages medlemmer inden for Lerup – Tranum gamle kommune, efter det fyldte attende år.  Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves én gang årligt inden generalforsamlingen. 

§4

Udtræden af bestyrelsen skal ske skriftlig til formanden. 

§5

Foreningens anliggender varetages og ledes af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer. Disse vælges på den ordinære generalforsamling for to år af gangen. Konstituering skal ske senest 7 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger – af sin midte – en formand, en næstformand og en kasserer for et år af gangen. Endvidere vælges hvert år på generalforsamlingen en revisor for to år af gangen samt suppleanter for et år af gangen. 

§6

Det årlige regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling, der afholdes i februar måned. Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december. Til generalforsamlingen har alle medlemmer adgang og stemmeret. Alle afstemninger på generalforsamlingen sker skriftligt. Generalforsamlingen bekendtgøres en uge før. 

§7

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen eller efter skriftlig begæring fra mindst 1/3 af medlemmerne, ad der opgiver, hvad disse ønsker behandlet. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, når den er varslet mindst 8 dage før mødet gennem den lokale presse. 

§8

Eventuelle forslag må være indgået til formanden skriftligt senest 4 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændring senest den 10. januar. 

§9

Til foreningens sammenkomster og arrangementer, kan der gives medlemmernes husstand under 18 år adgang. Ligeledes kan der gives fremmede adgang til festen, således at hvert medlem med bestyrelsens billigelse kan tage et begrænset antal gæster med. 

§10

I tilfælde af foreningens opløsning, der kun kan finde sted, når 2/3 af medlemmerne stemmer derfor – overgår eventuelle aktiver til velgørende formål i Lerup – Tranum gamle kommune. Dette formål vedtages på den opløsende generalforsamling. 

§11

Ændringer af disse vedtægter kan kun foretages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, og når mindst 2/3 af generalforsamlingen stemmer derfor. 

 

                                                     

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 15. februar 2006.    

Fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen den 21. februar 2007.